محتوای تعبیر خواب تی شرت
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب تی شرت

تی شرت دیدن یا پوشیدن تی شرت در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید آسان گیرید و استراحت کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر صداقت و اصالت شماست، خصوصا در روابط شخصی تان. اگر طراحی یا نوشته ای ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!