محتوای تعبیر خواب دستکش
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب دستکش

دستکش دیدن یا پوشیدن دستکش در خوابتان بیانگر روشی است که چیزها را مدیریت می کنید. شما یک مساله را در دست دارید. تعبیر دیگر این است که پوشیدن دستکش ممکن است به معنی این باشد که توانایی های خلاقانه ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!