دستکش

دیدن یا پوشیدن دستکش در خوابتان بیانگر روشی است که چیزها را مدیریت می کنید. شما یک مساله را در دست دارید. تعبیر دیگر این است که پوشیدن دستکش ممکن است به معنی این باشد که توانایی های خلاقانه ی شما هنوز پوشیده و پنهان است. شما نیاز دارید که بعد خلاقانه را تایید کرده ابراز کنید خواب دیدن اینکه دستکش ها را در می آورید نمادی از احترام است خواب دیدن اینکه شما دستکش کار می پوشید بیانگر یک موقعیت سخت است که ممکن است دستانتان را آلوه کند. اگر شما دستکش رانندگی می پوشید، به این معنی است که نیاز دارید زندگی تان را کنترل کنید(کنترل زندگی تان را به دست گیرید). اگر شما دستکش بوکس می پوشید، بیانگر این است که درگیر یک نوع کشمکش می شوید. آیا چیزی در زندگی تان است که با آن درگیر هستید؟ پوشیدن دستکش سفید در خوابتان بیانگر لوکس بودن، تجمل و ثروت است خواب دیدن اینکه دستکش را روی زمین پرت می کنید بیانگر این است که نیاز دارید با کسی در مورد مساله ای که شما را آزار می دهد، به چالش کشیده شوید، دعوا کنید یا به آن مساله رسیدگی کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید