محتوای تعبیر خواب دمپایی
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب دمپایی

دمپایی دیدن یا پوشیدن دمپایی در خوابتان بیانگر این است که از نظر احساسی احساس تنبل بودن و یا نا امنی  می کنید. شما حس می کنید که جای پای محکمی در یک موقعیت ندارید. این نماد خواب ممکن است ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!