محتوای تعبیر خواب دیوار
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب دیوار

دیوار دیدن دیوار در خوابتان بیانگر محدودیت، موانع و حد و مرز است. مانعی وجود دارد که جلوی پیشرفتتان را می گیرد. تعبیر دیگر این است که دیوار بیانگر این است که شما خیلی به عادات و شیوه ی فکری ...
building

تعبیر خواب خانه و ساختمان

خانه دیدن خانه در خوابتان بیانگر روح و خودتان است. اتاق های خاصی در خانه بیانگر جنبه ی خاصی از روان شماست. در کل، اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست، زیر زمین، بیانگر ضمیر ناخودآگاه است، و غیره. اگر خانه ...
error: Content is protected !!