محتوای تعبیر خواب روپوش آزمایشگاه
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب روپوش آزمایشگاه

روپوش آزمایشگاه دیدن یا پوشیدنش در خوابتان نمادی از ماهیت حمایتی شماست. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که تمایل دارید یک موقعیت را تمیز و استرلیزه کنید. شاید شما حتی تلاش می کنید که آن را ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!