محتوای تعبیر خواب مایو
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مایو

مایو: لباس شنا خواب دیدن اینکه مایو می پوشید بیانگر این است که شما حس بی پناه بودن می کنید(لخ-ت و عور جلوی بقیه ایستاده اید) یا از نظر احساسی حس می کنید آسیب پذیر هستید. حستان را وقتی که ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مایو

باس شنا: مایو خواب دیدن اینکه مایو می پوشید بیانگر این است که شما حس بی پناه بودن می کنید(لخ-ت و عور جلوی بقیه ایستاده اید) یا از نظر احساسی حس می کنید آسیب پذیر هستید. حستان را وقتی که ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!