باس شنا: مایو

خواب دیدن اینکه مایو می پوشید بیانگر این است که شما حس بی پناه بودن می کنید(لخ-ت و عور جلوی بقیه ایستاده اید) یا از نظر احساسی حس می کنید آسیب پذیر هستید. حستان را وقتی که مایو پوشیده اید در نظر بگیرید. اگر راحتید، پس بیانگر یک زندگی راحت و بی دغدغه و آسوده است. اگر احساس ناراحتی می کنید، بیانگر نبود اعتماد به نفس است. اگر در موقعیتی نامناسب مایو می پوشید، پس درست مثل بدون پوشش بودن در خواب است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید