لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مستند

مستند اگر خوابی که می بینید به صورت یک مستند باشد بیانگر این است که نیاز دارید قدر زندگی ای که دارید را بدانید و اثری که روی دیگران دارید را بفهمید. شما مهمید. خواب ممکن است استعاره ای ازین ...
error: Content is protected !!