مستند

اگر خوابی که می بینید به صورت یک مستند باشد بیانگر این است که نیاز دارید قدر زندگی ای که دارید را بدانید و اثری که روی دیگران دارید را بفهمید. شما مهمید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که چیزی در شما وجود دارد که باید سند سازی شده یا به خاطر بماند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید