محتوای تعبیر خواب پنجره سقفی
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب پنجره سقفی

پنجره سقفی دیدن یا نصب پنجره سقفی در خوابتان بیانگر روشنگری است. شما از منبعی بالاتر، راهنمایی دریافت می کنید. خواب روی ارتباط و اتصال شما با معنویت تاکید دارد
building

تعبیر خواب خانه و ساختمان

خانه دیدن خانه در خوابتان بیانگر روح و خودتان است. اتاق های خاصی در خانه بیانگر جنبه ی خاصی از روان شماست. در کل، اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست، زیر زمین، بیانگر ضمیر ناخودآگاه است، و غیره. اگر خانه ...
error: Content is protected !!