محتوای تعبیر خواب پنجره
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب پنجره

پنجره دیدن پنجره در خوابتان بیانگر امید های روشن، امکانات گسترده و بینش است. اگر پنجره خانه تاریک باشد،   بیانگر از دست دادن ادراک و یا نشاط است خواب دیدن اینکه از پنجره به بیرون نگاه می کنید بیانگر نگاه ...
building

تعبیر خواب خانه و ساختمان

خانه دیدن خانه در خوابتان بیانگر روح و خودتان است. اتاق های خاصی در خانه بیانگر جنبه ی خاصی از روان شماست. در کل، اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست، زیر زمین، بیانگر ضمیر ناخودآگاه است، و غیره. اگر خانه ...
error: Content is protected !!