پنجره

دیدن پنجره در خوابتان بیانگر امید های روشن، امکانات گسترده و بینش است. اگر پنجره خانه تاریک باشد،   بیانگر از دست دادن ادراک و یا نشاط است خواب دیدن اینکه از پنجره به بیرون نگاه می کنید بیانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید شما به تصمیمی فکر می کنید. یا خواب به شما می گوید که نیاز دارید وارد دنیایی بزرگتر شوید و زندگی را تجربه کنید. اهمیت چیزهایی که می بینید وقتی که از پنجره به بیرون نگاه می کنید را در نظر گیرید. اگر از پنجره به درون نگاه می کنید، بیانگر این است که شما جست و جوی روحی می کنید و به درون خودتان نگاه می کنید. زمان درون گرایی رسیده است. دیدن صورت دیگری در پنجره در خوابتان بیانگر این است که شما از نظر احساسی و فیزیکی حس جدا بودن دارید. احساس درون آن صورت را در نظر گیرید دیدن پنجره بسته در خوابتان بیانگر ترک شدن و رها سازی است دیدن پنجره در هم شکسته د رخوابتان بیانگر دیدگاه و چشم انداز ی آسیب دیده و ضربه خورده است. همچنین به حالت آسیب پذیری اشاره دارد خواب دیدن اینکه پنجره شکسته را درست می کنید یا با سالمش جایگزین می کنید بیانگر این است که دیدگاهتان را به زندگی دوباره ارزیابی میکنید. شما یک نگاه جدید به چیزها بدست می آورید دیدن پنجره های رنگی در خوابتان بیانگر نیاز به حریم شخصی است. شما جنبه هایی از خودتان را پنهان نگه می دارید. می خواهید که ابهام باقی گذارید خواب دیدن اینکه پنجره می شویید بیانگر این است که در مورد یک موضوع به شفافیت نیاز دارید. چیزی هست که واضح و روشن نیست خواب دیدن اینکه شما از یک پنجره وارد یا خارج می شوید بیانگر این است که درگیر فعالیتی مخفی هستید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما فرصت های خود را خلق می کنید. باعث می شوید چیزها اتفاق افتد به جای اینکه منتظر باشید تا خودشان اتفاق افتند. اگر در خوابتان از یک پنجره می افتید یا هل داده می شوید، به این معنی است که مشتاق نیستید با یک برنامه پیش روید. شاید حس می کنید که در انجام چیزی که واقعا نمی خواهید انجام دهید تحت فشارید. دیدگاه شما با دیگری در تضاد است شنیدن اینکه کسی به پنجره می زند به این معنی است که شما فرصت های خوب زیادی پیش روی خود خواهید داشت. چیزهای زیادی هست که در آینده ای نزدیک انتظارش را می کشید دیدن کسی که شیشه را می شوید در خوابتان بیانگر توانایی شما برای روشن کردن یک موقعیت، دید ایجاد کردن در مورد یک مساله است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید