محتوای تعبیر خواب پیراهن
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب پیراهن

پیراهن دیدن یا پوشیدن پیراهن در خوابتان بیانگر نگاه زنانه یا دید زنانه به یک موقعیت است. شما آزادانه، زنانگی خود را ابراز می کنید. اگر شما مردید و خواب میبینید که لباس زنانه می پوشید بیانگر این است که ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!