پیراهن

دیدن یا پوشیدن پیراهن در خوابتان بیانگر نگاه زنانه یا دید زنانه به یک موقعیت است. شما آزادانه، زنانگی خود را ابراز می کنید. اگر شما مردید و خواب میبینید که لباس زنانه می پوشید بیانگر این است که جنسیت و تمایلات جنسی شما برای دیگران سوال است. یا اینکه شما از نظر جنسی، احساس امنیت نمی کنید خواب دیدن اینکه شما پیراهن سفید می پوشید بیانگر این است که می خواهید خلوص و فرشته وار بودن خود را نسبت به دیگران ابراز کنید. شاید شما تلاش می کنید که بی گناه به نظر برسید. خواب دیدن اینکه شما یک پیراهن بنفش می پوشید بیانگر این است که به خاطر همسر یا همراهتان، از خود گذشتگی می کنید. اگر لباس به رنگ دیگری باشد، به آن رنگ خاص نگاه کنید، در تعبیر مهم است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید