محتوای تعبیر خواب پیشبند
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب پیشبند

پیشبند دیدن پیشبند در خواب بیانگر این است که شما یا کس دیگری، تعهد می دهید تا روی وظایفی و کارهایی که برایتان شناخته شده است، کار کنید. شما تلاش می کنید تا یک سری پروژه را پیش ببرید و ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!