پیشبند

دیدن پیشبند در خواب بیانگر این است که شما یا کس دیگری، تعهد می دهید تا روی وظایفی و کارهایی که برایتان شناخته شده است، کار کنید. شما تلاش می کنید تا یک سری پروژه را پیش ببرید و کامل کنید. تعبیر دیگر این است که پیشبند سمبلی از پنهان کاری است. پوشیدن پیشبند در خواب بیانگر این است که شما در موقعیت مطیع قرار دارید. شما به دیگران اجازه می دهید که به شما بگویند چه کاری انجام دهید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید