ماهی تن

دیدن ماهی تن در خوابتان نمادی از استقامت و چابکی است. در تجارب زندگی تان، شما شخصیتی خواهید ساخت و قوی تر خواهید شد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید