بیست

عدد بیست بیانگر این است که شما به حمایت نیاز دارید. شاید شما حس کنار گذاشته شدن و ایزوله شدن می کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید