اسب آبی

دیدن اسب آبی در خوابتان بیانگر قدرت ضمیر ناخودآگاه شماست. شما یک چشم انداز جدید یا نگاه متفاوت به زندگی دارید. اگر اسب آبی نامرئی است، بیانگر این است که یک مساله ی احساسی وجود دارد که شما آن را شناسایی نمی کنید یا نمی پذیریدش.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید