بچه ها

دیدن بچه ها در خواب، بیانگر جنبه ای از خودتان و ویژگی های بچه گانه تان است. شما ممکن است به حالت بچه گانه تان برگردید و مشتاق گذشته تان باشید. شما تلاش می کنید که تمایلات سرکوب شده و امید های به جایی نرسیده تان را ارضا کنید. شاید چیزی باشد که شما نیاز دارید بزرگ شدن و پرورشش را ببینید. زمانی را برای پرورش کودک درونتان بگذارید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر بی گناهی، خلوص، سادگی و نگرش بی خیال شما باشد. اگر شما با بچه ها دعوا می کنید، بیانگر این است که شما کودک درونتان را سرکوب می کنید. کودکان می توانند کسی را در زندگی بی داری تان نشان دهند که مثل یک بچه رفتار می کنند ( همکار، همسر، یکی از اعضای خانواده). اگر شما بچه هایی را می بینید که در خوابتان با هم دعوا می کنند، به این معنی است که اخلاقیات و شخصیت شما در تضاد با هم است. فراموش کردن کودک یا کودکان تان، بیانگر این است که حس می کنید زیر بار مسئولیت های زندگی بیداری تان، له می شوید. خواب به شما می گوید که بیش از حد روی جزئیات ریز متمرکز می شوید و به چیز های مهم در زندگی تان خیلی گیر می دهید. شما نیاز دارید که زمانتان را دوباره اولویت بندی کنید و روی چیزی که مهم است تمرکز کنید. خواب دیدن اینکه بچه هاتان که الان بزرگ شده ند، در خواب هنوز جوان هستند، بیانگر این است که شما هنوز آنها را جوان و وابسته می بینید. شما می خواهید که حس کنید که به شما نیاز است و مهم هستید. خواب دیدن اینکه در خواب، بچه هایی بیشتر از بچه های زندگی واقعی تان دارید، به این معنی است که شما استعداد ها یا مهارت های قدیمی تان را کشف می کنید که کنار گذاشته بودید. خواب دیدن اینکه بچه ها را نگاه می کنید اما آنها شما را نمی شناسند، استعاره ای از دانش نهفته یا استعداد نهفته ای است که شما موفق به شناسایی ش نشده اید. نجات یک بچه د رخواب، بیانگر این است که تلاش می کنید قسمتی از خودتان را که خراب شده است، نجات دهید. اگر خواب ببینید که از بچه ها دور افتاده اید، نمادی ازین است که در تلاش شخصی شکست خورده اید یا اینکه از ایده آل فاصله گرفته اید. دیدن اینکه از بچه ها در خواب سو استفاده می شود، بیانگر این است که شما ارتباطی با کودک دورنتان ندارید. شما حس می کنید که بخشی از کودکی تان گم شده است(از دست رفته است).

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید