برادر

دیدن برادر در خوابتان نمادی از جنبه ای از رابطه تان با اوست. می تواند این یادآوری را به شما بکند که یک نفر در زندگی بیداری تان، ویژگی ها یا رفتار های خاصی مشابه برادرتان دارد. اگر شما برادر ندارید و خواب میبینید که یک برادر دارید، ممکن است نمادی از ویژگی هایی باشد که نیاز دارید درون خودتان بپذیرید. برادر در خواب می تواند هم معنی دوست صمیمی یا رفیق باشد. برادر، ملاحظات مذهبی نیز دارد و بیانگر مسائل روحانی است. خواب دیدن اینکه شما از دست برادرتان عصبانی یا خشمگین هستید بیانگر خشم فروخفته است که حس می کنید اما می ترسید که در زندگی بیداری تان ابرازش کنید. دیدن برادرتان در خواب بیانگر مسائل حل نشده با وی یا مسائل حل نشده از کودکی تان است که نیاز دارید به آنها مواجه شوید. کاری که در خوابتان انجام می دهد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکن است بازتابی از خود شما و شخصیت شما باشد. دیدن برادر شخصی دیگر در خوابتان بیانگر کیفیت یا ویژگی اوست که نیاز دارید در خود به وجود آورده و تاییدش کنید. دیدن خواب اینکه با برادرتان در رقابت هستید بیانگر احساس نا امنی یا شک است. شما احساس کمبود محبت می کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید