لباس فرم

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، لباس یونیفرم تنش است بیانگر نیاز شما به تعلق یا جزئی از یک گروه بودن است. تعبیر دیگر این ست که خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما خیلی مطابق باور های دیگران هستید. یاد بگیرید که به خودتان فکر کنید و خودتان باشید بویژه دیدن یونیفرم پرستار در خوابتان بیانگر تمیزی، دلسوزی و مناسب بودن است. دیدن یونیفرم مدرسه به این معنی است که چگونه با مدرسه و همکلاسی هاتان، شناخته می شوید. ممکن است توجه را به موضوعی که در مدرسه دارید جلب کند. دیدن افرادی با یونیفرم های عجیب بیانگر اختلال و آشوب است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید