شکم

دیدن شکم در خواب به غرایز طبیعی و احساسات سرکوب شده ی شما بر می گردد. چیزی در زندگی واقعی شما وجود دارد که نمی توانید تحمل کنید و یا قبول آن برایتان بسیار مشکل است. شما باید این چیز را از زندگی تان خارج کنید. تعبیر دیگر آن است که نماد شکم در خواب ممکن است مستقیما به جسم شما برگرده و شما در حال تجربه یک یبوست و یک سوء هاضمه باشید.

دیدن رویایی که در آن شکم شما نمایان باشد، نشان دهنده احساسات آسیب پذیر شما و مشکلاتی است که شما با اعتماد کردن دارید. شما در حال بیان کردن احساسات قدیمی و غریزی خود هستید.

دیدن شکم متورم در خواب نشانه ی پروژه ی جدید در حال انجام است.

دیدن شکمتان در خواب، بیانگر این است که شما ایده ها و احساساتتان را از سطح ناخودآگاه به سطح خودآگاه آورده و یکی می کنید. شکم، به صورت نمادین، احساسات سرکوب شده و احساسات بیان نشده است. خواب شما ممکن است به شما بگوید که احساسات درونی خود و به غریزه و شهود خود، اعتماد کنید

دیدن یک شکم حامله در خواب، بیانگر احساساتی است که به سطح می رسد(به حدی می رسد که بیان شود-به بالاترین حد خود می رسد). آنها دیگر نمی توانند سرکوب شده باقی بمانند

خواب دیدن اینکه شما به یک شکم دست می زنید یا آنرا نوازش می کنید، بیانگر این است که شما، احساسات خاصی میابید. شما به آرامی، با احساسات سرکوب شده تان روبرو می شوید و آنها را قبول می کنید

خواب دیدن اینکه شما یا یک نفر دیگر، یک حلقه در شکمش دارد(یعنی در نافش حلقه انداخته است) بیانگر ارتباط عمیق شما با مادرتان است. شاید خواب به شما می گوید که دوباره با مادرتان ارتباط برقرار کنید یا اینکه شما نیاز دارید با غرایز مادری تان، در ارتباط باشید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید