صورت

دیدن صورتتان در خواب بیانگر شخصیتی است که به دنیا نشان می دهید به جای خود واقعی تان. ممکن است به این اشاره داشته باشد که چگونه با مسائل و مشکلات زندگی تان روبرو می شوید

خواب دیدن اینکه صورتتان لک دار یا جوش دار است، نمادی از احساسات فوران شده است. شما ممکن است از حمله به شخصیت یا اعتبارتان رنج برید. طبق فرهنگ عامه، اگر شما خواب ببینید که صورتتان باد کرده است، به این معنی است که شما بهبودی در وضعیت مالی تان دارید

خواب دیدن اینکه شما یا کسی دو تا صورت دارید یا صورت ها از یک فرد به فرد دیگر، تند تند عوض می شود، بیانگر این است که غیر قابل اعتمادید. شما یا کسی در زندگی تان، دو چهره اید

خواب دیدن اینکه شما صورتتان را می شورید بیانگر این است که نیاز دارید موضوعی را تروتمیز کرده روشن کنید

خواب دیدن یک صورت تار به این معنی است که شما حسی در این مورد ندارید که واقعا که هستید. ضمیر ناخودآگاه شما به شما می گوید که به این فرد اعتماد نکنید. شما ممکن است فریب بخورید

خواب دیدن اینکه شما صورتتان را نقاشی می کنید بیانگر این است که شما در ابراز و بیان احساسات خود مشکل دارید. نقاشی روی صورت بیانگر حالت، نگرش و احساسات شماست و بسته به رنگ یا چیزهایی که روی صورتتان نقاشی می کنید، بیانگر حالت، نگرش و احساسات شماست

خواب دیدن اینکه شما ماساژ صورت دریافت می کنید بیانگر این است که شما در مورد چیزی احساس گناه می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر نمای ظاهری شماست و چیزی که به دیگران اجازه می دهید در باره شما ببینند یابدانند


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید