گوساله

دیدن گوساله در خواب، نمادی از عدم بلوغ و بی تجربگی است. شما نیاز دارید که ویژگی های خاصی را گسترش داده، رشد دهید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید