سرداب

خواب دیدن اینکه شما در یک زیرزمین هستید سمبلی از ضمیر ناخودآگاه شما و غریزه ی شماست. ظاهر سرداب، بیانگر حالت ضمیر ناخود آگاه شما و سطح رضایت مندی شماست. بیانگر امیال اولیه، تمایلات حیوانی و نیاز های اولیه است. خواب ممکن است استعاره ای از خفت یا خوار شدن باشد. آیا شما حس می کنید که پست و بی ارزش شده اید؟ خواب دیدن اینکه زیر زمین، بی نظم و کثیف است، بیانگر برخی سردرگمی هاست که نیاز به مرتب کردنشان دارید. اینها چیزهایی است که گوشه ی ذهنتان گذاشته اید یا یک گوشه ذخیره کرده اید، چونکه نمیدانید با آنها چه کنید یا زمان این را ندارید که بهشان رسیدگی کنید. ممکن است بیانگر خطاها و کم و کاستی ها باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید