تعبیر خواب تعقیب

کسی مرا دنبال می کند!

دنبال شدن در خواب، یکی از رایج ترین موضوعات خواب است که از احساس نگرانی و اضطراب در زندگی بیداری تان ناشی می شود. در این جور رویاها، شما از کسی که حمله می کند، یک حیوان، یک هیولا یا برخی اشکال ناشناخته که می خواهند به شما صدمه بزنند یا احتمالا شما را بکشند فرار میکنید. جنگ یا جنگیدن، یک پاسخ ناخود آگاه یا  غریزی به یک تهدید فیزیکی در محیط است. طبیعی است که فرار کنید یا مخفی شوید یا تلاش کنید که کسی را که دنبالتان می کند گول بزنید.

دنبال شدن بیانگر خودداری کردن است

خواب دیدن اینکه شما تعقیب می شوید بیانگر این است که شما از برخی موضوعات در بیداری تان دوری کرده، خودداری می کنید. عملکردی که در خوابتان دارید مثالی ازین است که چگونه به فشار پاسخ می دهید و با ترس ها و استرس یا موقعیت های مختلف کنار می آیید. به جای رویارویی با موقعیت، شما تمایل دارید که فرار کنید و از موضوعاتی که در موردشان راحت نیستید، دوری کرده، خودداری کنید

دنبال شدن، بیانگر تفکر بسته است

اگر کسی شما را در خواب دنبال می کند، ممکن است به بسته بودن تفکر شما اشاره داشته باشد. شما ازینکه یک نقطه نظر خاص یا ایده ی خاص را تصدیق کنید خودداری می کنید و حتی نمی خواهید به هیچ کدام از نظر هایی که با شما متفاوت است گوش دهید

دنبال شدن بیانگر فرار از دست خودتان است

راه دیگر برای تحلیل این رویا که دنبال می شوید، این است که چگونه تعقیب کننده یا کسی که حمله می کند، می تواند جنبه ای از خودتان باشد. شاید شما احساس خاص یا ویژگی های خاص خودتان را سرکوب کرده یا رد می کنید. خشم، حسادت، ترس و حتی عشق می تواند یک شکل تهدید آمیز در رویای شما باشد. و شما می توانید این احساسات را به صورت فردی ناشناس که دنبالتان می کند نمایش دهید

دنبال شدن بیانگر ترس است

فرار کردن از دست کسی که در خواب به شما حمله می کند ممکن است به سادگی نمایانگر ترس شما از مورد حمله واقع شدن باشد. این رویا، میان زنان نسبت به مردان رایج تر است، کسی که از نظر فیزیکی نسبت به محیط اطرافش،آسیب پذیر تر است. کاری که باید انجام دهید، این است که اخبار را روشن کرده و داستان هایی در مورد خشونت و تجاوز جنسی بشنوید.

اگر شما کسی هستید که دنبال می کنید

اگر شما  کسی هستید که دنبال می کنید، پس رویا ممکن است روی نیاز شما و جسارت شما برای دنبال کردن چیزی(یا کسی) که می خواهید، تاکید داشته باشد. از طرف دیگر، ممکن است به این معنی باشد که شما در برخی جنبه های زندگی تان عقب افتاده اید و مجبورید که (تلاش اضافه داشته باشید تا) به دیگران برسید

نتیجه گیری

در درک رویاتان در مورد تعقیب شدن، از خود بپرسید که چه کسی شما را تعقیب می کند تا بتوانید درک بهتری پیدا کنید. شما از چه چیز فرار می کنید؟ بچرخید و با کسی که شما را دنبال می کند روبرو شوید و از او بپرسید چرا شما را تعقیب می کند

فاصله یا شکاف بین خودتان و کسی که شما را تعقیب می کند را در نظر گیرید. این بیانگر نزدیکی شما به مساله است. اگر تعقیب کننده، نزدیک است که شما را بگیرد (دستش به شما برسد)، بیانگر این است این مساله و مشکل شما را رها نمی کند و دست از سر شما بر نمیدارد تا با آن رو برو شده و آن را حل کنید. اگرچه،  اگر شما قادر به بیشتر کردن فاصله بین خودتان و تعقیب کننده تان باشید، پس شما قادر هستید که با موفقیت، فاصله خودتان را از مساله زیاد کنید. در واقع، ، مساله محو می شود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید