تعبیر خواب مار

اگر در رویاهایتان مار می بینید….

توسط یک مار گزیده شدم

یکی از رایج ترین حیواناتی که در خواب دیده می شود مار است. مار ها سمبل های پیچیده ای هستند چون می توانند هم معنی مثبت داشته باشند هم منفی. برای درک اهمیت مار در خوابتان، مهم است که تجارب شخصی تان را با مار در نظر بگیرید و اینکه مار در فرهنگ شما چگونه دیده می شود. برای مثال، اگر شما یک مار را به عنوان حیوان خانگی نگه می دارید، این خواب، یک معنی متفاوت برای شما دارد نسبت به کسی که از مار متنفر است یا به شدت از آن می ترسد. مار، در خیلی از فرهنگ ها، سمبلی قوی است و پیشینه ی فرهنگی تان می تواند فاکتور مهمی در این باشد که دیدن مار در خوابتان چگونه تفسیر می شود

مار به ترس اشاره دارد

برای خیلی ها، تصویر مار می تواند ترس ایجاد کند. مار ها غیر قابل پیش بینی هستند و می توانند در هر زمانی بدون اینکه از قبل هشدار دهند حمله کنند. یک مار در خوابتان ممکن است بیانگر چیزی در زندگی تان باشد که غیر قابل پیش بینی است و از کنترلتان خارج است. شما از ناشناخته ها می ترسید

مار به تهدید های نهفته اشاره دارد

چونکه مارها برخی اوقات به سختی دیده می شوند و در بوته ها می خزند، سمبلی از تهدید نهفته و یا یک خیانت هستند. آنها در انتظار فرصتی عالی هستند تا یک حرکتی بکنند. اگر مار شما را گاز بگیرد و نیش بزند، این خواب تلاش می کند تا به شما، در مورد چیزی در زندگی بیداری تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز خود را بروز نداده است. دیدن یک بچه مار در خواب به معنی این است که شما یک تهدید را دست کم می گیرید. اگر شما مار را بکشید یا اگر مار مرده باشد، به معنی این است که این تهدید گذشته یا شما بر آن غلبه کرده اید

مار ها به ضمیر ناخود آگاه اشاره دارد

همه ی مخلوقاتی که روی زمین می خزند، مثل یک مار، ممکن است بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان باشد. خواب دیدن مار ممکن است حاوی پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد یا هشدار دهنده ی پیغامی از ضمیر ناخودآگاه به شما باشد

مار به وسوسه های جنسی اشاره دارد

طبق تفکرات فروید، مار به عنوان سمبل عضو جنسی مردانه است و بیانگر وسوسه، افکار سرکوب شده، انرژی جنسی خام یا روابط جنسی ممنوع شده است. بویژه، دیدن مار در تختتان بیانگر این است که شما قدرت جنسی بالایی دارید یا تهدید جنسی به حساب میایید. شما ممکن است بی تجربه باشید، نگران باشید یا فقط قادر نباشید ادامه دهید. اگر شما از مار می ترسید، بیانگر ترس شما از سکس، صمیمیت یا تعهد است. خواب دیدن اینکه شما یک مار زنده را می خورید بیانگر این است که شما به دنبال صمیمیت، نزدیکی یا انجام امور جنسیهستید. زندگی شما فاقد شور و شوق و هوس است

مار به یک فرد بی عاطفه اشاره دارد

به عنوان یک استعاره، مار در خواب می تواند سمبلی از فردی در نزدیکی شما باشد که بی عاطفه، شیطان صفت و ظالم است. خواب شما به شما می گوید به او اعتماد نکنید. اگر شما می ترسید که کسی، احساسات حقیقی شما را نسبت به خودش بداند، شما احتمالا خواب مار می بینید

مار به تحول و دگرگونی اشاره دارد

به خاطر توانایی پوست ریزی شان، مارها بیانگر دگرگونی است . اگر خواب شما، حس مثبتی برای شما به جا گذارد، خواب دیدن مار بیانگر تغییر مثبت، بازبینی خود، رشد، دانش و خرد است. چه تغییرات جدیدی در زندگی کاری تان رخ می دهد یا چه چیزی را میخواهید تغییر دهید؟ بویژه خواب دیدن مار قرمز، روی ویژگی مثبت مار تاکید دارد، روی هوا و هوس آتشین تاکید دارد. اگر شما با مار بجنگید، به معنی این است که شما با تغییر می جنگید. شما چیزها را به همان شیوه ای که هستند دوست دارید، حتی اگر برای شما جالب نباشند و به شما احساس خوشحالی ندهند.

مار به شفا اشاره دارد

در برخی فرهنگ ها، مار به عنوان سمبل شفا دیده می شود. از مار های سمی، زهر گرفته می شود تا پادزهر زهرشان باشد. سمبلی از حرفه ی پزشکی است. مار بیانگر ریکاوری یا حفظ کردن فرد در مقابل برخی بیماری هاست

مار به خلاقیت اشاره دارد

تفسیر مثبت دیگر از مار به خلاقیت و پتانسیل شما اشاره دارد

نتیجه گیری

سمبل مار می تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به حس شما در مورد مار دارد. برخی اوقات سخت است که از ترس اولیه ای که در مورد دیدن مار حس می کنید بگذرید تا بتوانید تحلیل معنادار تری از رویاتان داشته باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید