گونه

دیدن گونه هاتان در خواب نمادی از تعهد، صمیمیت و نزدیکی است. نشان گر قدرت شخصیت شما و قدرت نظرات شماست. تعبیر دیگر این است که گونه ها می تواند در زبان عامیانه، معرف باسن باشد

دیدن گونه های صورتی(لپ گلگون) در خواب، بیانگر انرژی و شور زندگی، شور و اشتیاق و زنده دلی است. اگر گونه ها تو رفته باشد، نمادی از ناراحتی، گرسنگی، فقر و/یا کشمکش و دعواست. تاکید گونه ها در خواب، روی مسائل مربوط به سلامتی است

خواب دیدن اینکه گونه هاتان را رژ گونه زده اید، بیانگر نگرش های شجاعت و خشونت/انفعال است

خواب دیدن اینکه گونه یک نفر را می بوسید یا او گونه شما را می بوسد، بیانگر تحسین، حسن نیت، احترام یا دوستی است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید