رئیس

دیدن رئیستان در خواب بیانگر جنبه ی ریاست وار یا اختیار دار شخصیت شماست. رئیس شما ممکن است اعتماد به نفس و جنبه ی قاطعانه ی شخصیت شما را نشان دهد. درباره مسائل شما را در مورد کنترل و اختیار است. تعبیر دیگر این است که دیدن رئیستان در خواب ممکن است بیانگر این است که خیلی خود را درگیر کارتان می کنید. از منظر منفی، بیانگر این است که رئیس در خوابتان ممکن است نمادی از محدودیت های شما و نبود ازادی/اصالت(ابتکار) باشد. خواب دیدن اینکه شما با رئیستان دچار مشکل می شوید، یادآور این است که قدرت بالاتری وجود دارد که شما نیاز دارید به آن پاسخ گو باشید. خواب دیدن اینکه شما از رئیستان دوری می کنید بیانگر ترس شما از اختیار(قدرت) است. شما ممکن است حس کنید که یک نفر دیگر زندگی شما را راه می برد(هدایت می کند) یا به شما دیکته می کند که چه کار می توانید بکنید و چه کار نمی توانید بکنید. خواب دیدن اینکه شما با رئیستان رابطه ی جنسی دارید بیانگر تمایل شما برای داشتن اختیار و کنترل است. شما حس می کنید که قدرت دارید. رابطه ای که با رئیستان دارید را در نظر گیرید. این ممکن است نشانه ای از استرس مربوط به کار یا مسائلی باشد که نیاز دارید حل کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید