رئیس جمهور

دیدن رئیس جمهور کشورتان در خوابتان نمادی از اختیار، قدرت و کنترل است. دیدگاه ها و نظرات شخصی شما در مورد رئیس جمهور و کارهایش، در اهمیت این خواب، نقش قوی ای بازی خواهد کرد. خواب دیدن اینکه شما برای ریاست جمهوری دوندگی می کنید بیانگر این است که تقاضای قدرت دارید. شما اهداف بالایی را برای خودتان وضع کرده اید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر باور شما در این مورد است که اگر مسئول چیزها بودید، می توانید کار بهتری انجام دهید. شما اعتماد به نفس زیادی در مورد توانایی هاتان دارید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید