کوچ نشین: دوره گرد، صحرا نشین

خواب دیدن اینکه شما صحرا نشین هستید بیانگر این است که به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. شما انگیزه ندارید. تعبیر دیگر این است که صحرا نشین بیانگر تحول یا تغییر در زندگی تان است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید