کوتوله

دیدن آدم کوتوله در خوابتان بیانگر این است که شما به طبیعت و زمین وصلید. تعبیر دیگر این است که آدم کوتوله ممکن است به معنی این باشد که جنبه ای از خودتان به طور کامل پیشرفت نیافته یا سرکوب شده است. شما ممکن است حس پستی یا ناچیزی کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید