پدر، بابا

دیدن پدرتان در خوابتان نمادی از اختیارات و حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. رابطه بیداری تان را با پدرتان در نظر گیرید و اینکه چه جنبه هایی از شخصیت او ممکن است در شما هم باشد. خواب دیدن اینکه پدرتان مرده است، هشداری ازین است که نیاز دارید با احتیاط در زمینه یک موضوع کاری پیش روید. دیدن پدرتان که از سر تا نوک انگشتان پا، لای بانداژ پیچیده شده است بیانگر این است که شما حس می کنید  قدرت و اختیاراتتان محدود شده است. شاید شما مسئول چیزی هستید اما نمی توانید قدرت و توانایی خود نشان دهید (اعمال کنید). خواب دیدن اینکه شما پدرتان را می زنید بیانگر این است که از نزدیکی بیشتر با پدرتان، نا امید شده اید. شما حس می کنید که او به شما گوش نمی کند. بویژه اگر شما پدرتان را با یک شی پلاستیکی بزنید بیانگر این است که هرچی با او می کنید یا به او می گویید، تاثیر زیادی رویش ندارد. فقط زیاده گویی می کنید(تاثیری ندارید). در مقابل، اگر شما پدرتان را خواب ببینید که پدرتان کسی است که شما را می زند، بیانگر این است که ارتباط احساسی با پدرتان ندارید. خواب دیدن اینکه پدرتان از دست شما عصبانی است بیانگر این است که شما چیزی انجام می دهید که ممکن است مورد تایید او نباشد. خواب ممکن است نمایشی از خشم شما نسبت به او باشد. مسائل حل نشده وجود دارد که باید رویش کار شود. خواب دیدن اینکه پدرتان دوست دختر دارد یا معشوقه دارد، اگرچه هنوز با مادرتان مزدوج است بیانگر این است که شما با یکی از والدین تان در ارتباط نیستید. خواب ممکن است تفسیری از دیدگاه های شما از ازدواج باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید