شیطان

دیدن شیطان در خوابتان بیانگر ترس، محدودیت و جنبه های منفی خودتان است. شما ممکن است به احساس گناه پناه ببرید. تعبیر دیگر این است که شیطان بیانگر هوش، حیله گری، وسوسه و ذکاوت است خواب دیدن اینکه با شیطان می جنگید بیانگر این است که شما در شکست دشمنانتان پیروز خواهید شد. خواب دیدن اینکه شیطان با شما صحبت می کند بیانگر این است که شما وسوسه های خاصی را خواهید یافت که سخت جلویشان خواهید توانست مقاومت کنید. حتی با وجود اینکه خیلی هم به آنها علاقه ندارید. خواب دیدن اینکه شما و شیطان دوستید بیانگر این است که شما به آسانی تحت تاثیر قرار میگیرید و متقاعد می شوید که چیزی را انجام دهید که نمیخواهید انجام دهید. تعبیر دیگر این است که ممکن است با مسائل مربوط به اخلاقیات سروکار دارید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید