عروس

دیدن عروس در خوابتان نمادی از اتحاد یا مشارکت است. بویژه دیدن یا خواب دیدن اینکه شما  یک عروس فراری هستید بیانگر این است که شما آماده ی تعهد دادن به یک موقعیت یا تصمیم مهم نیستید. شما آماده نیستید وارد فاز بعدی زندگی خود شوید. خواب دیدن اینکه عروس در روز عروسی اش گلوله خورده است بیانگر این است که جنبه ی زنانه شما ناگهان تمام می شود. اگر شما مجرد هستید و خواب میبینید که شما یک عروس هستید، پس بیانگر تمایلات شما به ازدواج است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر ویژگی های زنانه در مورد خودتان باشد. خواب ممکن است نمادی از ویژگی های خلوص و بکر باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید