دشمن

دیدن دشمنتان در خوابتان بیانگر ایده های مخالف و نگرش های متناقض است. شما چیزی را انکار می کنید یا کسی را رد می کنید. دشمنان ممکن است بیانگر دشمنانی درون خودتان باشند و بیانگر درگیری درونی خودتان با خودتان باشد. این عبارت را در نظر گیرید، من بدترین دشمن خودم هستم. شاید شما تلاش می کنید که خودتان را از شر جنبه های خاصی از شخصیت خود خلاص کنید. خواب یدن اینکه شما با یک دشمن سروکار دارید بیانگر این است که تکلیف یک کشمکش درونی یا مساله ای در زندگی بیداری تان را روشن می کنید(به آن وضوح می دهید). خواب دیدن اینکه شما با یک دشمن روبرو شده اید، بیانگر یک دعوا یا ترسی است که شما در زندگی بیداری تان با آن مواجه می شوید. شما جنبه ای از خودتان را انکار کرده، رد می کنید. خواب دیدن اینکه بر دشمن فائق میایید، بیانگر حل کشمکش های درونی یا مساله ای در زندگی بیداری تان است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید