دلقک

دیدن یک دلقک در خوابتان نمادی از سادگی ابلهانه، نور خوش قلبی و جنبه ی بچه گانه ی شخصیت شماست. قیافه دلقک، انعکاسی از احساسات شماست. چه دلقکی شاد باشد چه ناراحت، به شما راهنمایی داده، کمک می کند که بفهمید چه احساسی دارید. کار های دلقک بیانگر ماهیت مهار نشده ی شماست. تعبیر دیگر این است که دلقک، حاکی از عملکرد های بی خردانه و ریاکارانه ی شماست. اگر شما ترس از دلقک دارید، دلقک ممکن است بیانگر یک فرد رمز آلودی در زندگی تان باشد که می خواهد به شما صدمه بزند. یک نفر که می شناسیدش، ممکن است کسی نباشد که تظاهر می کند. یا کسی که ممکن است تظاهر کند که کسی است که نیست و زیر ماسکش قائم شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید