اژدهای دریا

دیدنش در خوابتان بیانگر تحول عاطفی است. اگر دستگیر شود یا در اسارت باشد، بیانگر این است که شما احساساتتان را در قید و بند نگه می دارید که می تواند در نهایت برای رفاهتان مضر باشد.

خواب دیدنش با سری در هر دو انتهای بدنش(مار دو سر-یکی در این سمت یکی در سمت دیگر) بیانگر این است که شما از نظر احساسی، احساس پاره شدن می کنید. خواب ممکن است به مثلث عشقی یا کشمکش عاطفی اشاره کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید