باغ

دیدن باغ میوه یا سبزیجات در خوابتان بیانگر این است که سخت کوشی و پشتکار شما، در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. شما نیاز دارید که مهارت جدیدی را کشت کرده ترویج کنید یا رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید دیدن باغ گل در خوابتان بیانگر آرامش، آسایش، عشق و سعادت خانواده است. شما نیاز به پرورش بیشتر دارید دیدن باغ کم پشت، پر از علف هرزه، بیانگر این است که شما نیاز های روحانی تان را نادیده گرفته ای و به مسائل زندگی تان تسلط ندارید. خواب دیدن باغ های استوایی بیانگر این است که شما به دنبال گرمی و راحتی هستید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید