زرافه

دیدن زرافه در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید یک تصویر کلی را در نظر گیرید. دید وسیع تری را در زندگی تان در نظر گیرید، دید وسیع تر از جایی که به سمتش می روید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که چگونه خودتان را سپر بلای کسی می کنید

خواب دیدن اینکه سوار یک زرافه اید بیانگر این است که تمایل دارید از بقیه متفاوت باشید. شما توجه می خواهید، اما آن را دریافت نمی کنید

خواب دیدن اینکه زرافه می دود بیانگر این است که شما از حقیقت دوری می کنید. بیانگر این است که شما چیزی دیدید که نباید می دیده اید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید