گودزیلا

دیدن گودزیلا در خوابتان بیانگر احساس از کنترل خارج شدن است. یک موقعیت خاص، از بهترین خصوصیات و بهترین انرژی شما استفاده می کند(از چنگتان در می آورد).

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید