مادر

دیدن مادرتان در خواب بیانگر بعد پرورش یافته ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و حمایت را پیشنهاد می کند. برخی مردم ممکن است مشکلاتی دارند که خودشان را از مادرانشان طرد می کنند و به دنبال فردیت و توسعه هستند.

خواب دیدن اینکه شما با مادرتان رابطه ی ج- ن سی دارید بیانگر این است که دارید مثل مادرتان می شوید. مهم نیست که چقدر سخت تلاش می کنید که انکارش کنید، شما تاثیر او را حس می کنید. خواب ممکن است روشی تصویری ازین باشد که چگونه نیاز دارید خصوصیات او را در خودتان ایجاد کنید

خواب دیدن اینکه شما با مادرتان صحبت می کنید بیانگر موضوعی است که ذهنتان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی بیداری تان چگونه با آن کنار آیید. بیانگر مسائل حل نشده است که نیاز است با مادرتان رویش کار کنید.

شنیدن اینکه در خواب که مادرتان شما را صدا می زند بیانگر این است که شما از وظایف و مسئولیت هاتان غافل شده اید. شما مسیر اشتباهی را پی میگیرید.

خواب دیدن اینکه به شما گفته می شود که مادرتان مرده است به این معنی است که شما حس می کنید فراموش شده اید. شما حس می کنید که مادرتان یا شکلی مادرانه در زندگی بیداری تان، پاسخگوی نیازهاتان نیست. او دلسوزی کافی یا احساسات دیگر را به اندازه کافی نشان نمی دهد.

اگر شما در زندگی بیداری تان مادر نیستید اما خواب میبینید که مادرید، خواب استعاره ای ازین است که شما نیاز دارید که ماهیت مراقبت کننده و پرورش دهنده ی بیشتری از خود نشان دهید. شما نیاز دارید که مهربان تر باشید. شاید شما زیادی بی تفاوت هستید.

خواب دیدن در مورد مادر دوستتان نمادی از ایده آل هایی است که یک مادر باید باشد. به صورت مستقیم تر، مادر دوستتان ممکن است برای شما به شکل مادر باشد. شاید او در زمان نیاز، به شما نصیحتی کرده.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید