سبزیجات

دیدن سبزیجات در خوابتان بیانگر نیاز شما به غنای روحی است. ممکن است بیانگر این باشد که شما یک ماده ی مغذی خاص را ندارید. به سبزیجات خاصی که میبینید، برای تعبیر بیشتر توجه کنید دیدن سبزیجات پلاسیده در خوابتان بیانگر ناراحتی است. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما شل و رها هستید. شما نیاز دارید که از جا برخیزید و فعال تر باشید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید