سرکه

دیدن یا نوشیدن سرکه در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک موقعیت، ترش می کنید(حال نمی کنید). ممکن است بیانگر رابطه ای باشد که بدمزه شده است(دیگر به دل نمی شیند). تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که از یک موقعیت بد، بهترین استخراج را بکنید. شما زیادی نگرانید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید