تعبیر خواب کلاه

کلاه

دیدن یا پوشیدن کلاه در خوابتان بیانگر این است که شما جنبه ای از خودتان را پنهان می کنید یا چیزی را می پوشانید. تعبیر دیگر این است که بیانگر نگرش شما یا نقش ها و مسئولیت ها مختلف شماست که در زندگی بیداری تان دارید خواب دیدن اینکه کلاه های مختلف می پوشید نمادی از نقش های مختلفی است که در زندگی بیدار یتان دارید. شاید حس می کنید که زیر بار مسئولیت های روزانه دارید له می شوید و خیلی کش آمده اید خواب دیدن اینکه شما هی کلاه عوض می کنید بیانگر نگرش ها و افکار در حال تغییر شماست
مطالب مشابه  تعبیر خواب راننده اتوبوس
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!