تعبیر خواب زندان بان

زندان بان

دیدن زندان بان در خوابتان بیانگر این است که شما به شیوه ای محدود شده اید، چه توسط سیستم باوری خودتان چه دیگری. تعبیر دیگر این اس که بیانگر تمایل به کنترل دیگران است.
مطالب مشابه  تعبیر خواب کمد لباس
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!