زندان بان

دیدن زندان بان در خوابتان بیانگر این است که شما به شیوه ای محدود شده اید، چه توسط سیستم باوری خودتان چه دیگری. تعبیر دیگر این اس که بیانگر تمایل به کنترل دیگران است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید