ژوری

دیدنشان در خواب بیانگر این است که شما توسط دیگران بررسی موشکافانه می شوید. شما حس می کنید که دیگران شما و کارهاتان را قضاوت می کنند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خیلی نگران این هستید که دیگران چه فکری راجع به شما میکنند. خواب دیدن اینکه شما جزئی از هیئت داوران هستید بیانگر این است که تمایل دارید دیگران را قضاوت کنید. شاید شما دارید زیادی دیگران را قضاوت می کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید