جین: شلوار جین

دیدن یا پوشیدن جین در خوابتان بیانگر استحکام و دوام است. خواب ممکن است مشابه این وضعیت باشید که توانایی این را دارید که یک دوره ی سخت در زندگی تان را تاب آورده یا تحمل کنید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از نگرش بیخیال و ساده گیر شماست

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید